Konfidencialios informacijos apsauga viešuosiuose pirkimuose

Atmintinėje aptariame, kas yra konfidenciali informacija bei kokių priemonių tiekėjas gali imtis, siekdamas apsaugoti savo informacijos konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose.

konfidenciali-info-vp

1. Kas yra konfidenciali informacija
Nėra baigtinio sąrašo, kokia informacija yra konfidenciali. Informacijos konfidencialumas priklauso nuo tiekėjo komercinės veiklos specifikos ir gebėjimo pagrįsti, jog informacija yra vertinga, o jos atskleidimas konkurentams suteiktų nesąžiningą pranašumą.
Viešajame pirkime saugomą konfidencialią informaciją sudaro:

konfidenciali-info-vp-2

Informacija yra komercinė (gamybinė) paslaptis, jeigu ji atitinka visus šiuos kriterijus:

konfidenciali-info-vp-3Komercine (gamybine) paslaptimi yra laikoma, pavyzdžiui:

 • bendrovės klientų sąrašas,
 • prekių, paslaugų ir darbų kainų skaičiavimo metodai,
 • kainos struktūra,
 • savikaina,
 • bendrovės taikomos nuolaidos ir pan.

Tuo tarpu konfidencialieji pasiūlymų aspektai yra informacija, kuri tiesiogiai nesusijusi su tiekėjo komercine (gamybine) paslaptimi, tačiau konkretaus pirkimo atveju suteikia tiekėjui konkurencinį pranašumą (pavyzdžiui, ūkio subjektų grupės sudarytos jungtinės veiklos sutarties turinys).
Toliau pateikiame, kokią informaciją įprastai perkančiosios organizacijos iki šiol pripažindavo konfidencialia ir jos neatskleisdavo kitiems tiekėjams.

Konfidencialios informacijos pavyzdžiai

konfidenciali-info-vp-4

Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas* turėtų sukonkretinti, kokios informacijos tiekėjai negalės laikyti konfidencialia. Konfidencialia informacija nebus laikoma:

 • informacija apie tiekėjų atitiktį pašalinimo iš pirkimo pagrindams (teistumui, mokesčių nesumokėjimui ir pan.),
 • informacija apie atitiktį kvalifikacijos reikalavimams bei kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams.

konfidenciali-info-vp-5

* Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymo projektas yra perduotas Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti 2016-10-20.

2. Kaip apsaugoti konfidencialią informaciją pirkimo metu
Viešuosiuose pirkimuose konfidencialios informacijos apsauga yra aktuali dviem aspektais:

 • tiekėjo pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos apsauga.
 • santykių su partneriais / subtiekėjais metu atskleistos konfidencialios informacijos apsauga

2.1 Kartu su pasiūlymu teikiamos konfidencialios informacijos apsauga
Viešųjų pirkimų įstatymas įpareigoja perkančiąsias organizacijas užtikrinti kartu su tiekėjo pasiūlymu pateiktos konfidencialios informacijos apsaugą. Tam tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali.
Tiekėjas turėtų žymėti kaip konfidencialią tik tą informaciją, kurios konfidencialumą jis tikrai galėtų pagrįsti perkančiajai organizacijai to paprašius. Jeigu, perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas nesugeba pagrįsti informacijos konfidencialumo (ar nepateikia jokio pagrindimo), tokiu atveju perkančioji organizacija turi teisę šią informaciją atskleisti kitiems tiekėjams.

Su praktinėmis problemomis susiduriama šiais atvejais:

 • kai tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Toks nurodymas dar nereiškia, kad perkančioji organizacija neatskleis visos šios informacijos kitiems tiekėjams. Jeigu konkurentai prašo susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tiekėją ir paprašyti pagrįsti jo pažymėtos informacijos konfidencialumą. Jei tiekėjas nepateikia pagrindimo arba pagrindimas nėra pakankamas, perkančioji organizacija turi teisę atskleisti informaciją konkurentui;
 • kai tiekėjas pasiūlyme apskritai nenurodo, kuri pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančioji organizacija gali laikyti, kad pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, jei tai yra nurodyta pirkimo sąlygose. Tačiau, jeigu tokios sąlygos nėra, arba net ir esant tokiai sąlygai, informacijos atskleidimas pažeistų ją pateikusio tiekėjo interesus, perkančioji organizacija turėtų savo iniciatyva kreiptis į tiekėją ir pasitikslinti, ar tikrai tiekėjas nelaiko kartu su pasiūlymu pateiktos informacijos konfidencialia.
  Jeigu tiekėjas suklydo, t.y., tiesiog pamiršo pažymėti informacijos konfidencialumą, tiekėjas turėtų nurodyti perkančiajai organizacijai, kuri informacija turi būti laikoma konfidencialia ir kartu pateikti konfidencialumo pagrindimą. Toks reikalavimas išplaukia iš bendros perkančiosios organizacijos pareigos užtikrinti tiekėjo konfidencialios informacijos apsaugą ir sąžiningą tiekėjų konkurenciją.

2.2 Santykiai su jungtinės veiklos partneriais ir subtiekėjais
Vienuose pirkimuose tiekėjas dalyvauja su vienais partneriais (subtiekėjais). Tačiau kituose pirkimuose tie patys partneriai (subtiekėjai) yra konkurentai.
Tam, kad partneris (subtiekėjas) nesąžiningai vėliau nepasinaudotų ankstesnio pirkimo metu gauta konfidencialia informacija, susitarimuose su partneriais (subtiekėjais) reikėtų numatyti konfidencialumo įsipareigojimus ir galimą atsakomybę už šių įsipareigojimų pažeidimus (pavyzdžiui, baudas). Tai atgrasytų partnerius (subtiekėjus) nesąžiningai naudoti gautą konfidencialią informaciją.

konfidenciali-info-vp-6